"Uten tilknytning til riket"

 

      skrevet for å hjelpe en kirkeasylant, som var min medforfatter.

      utgitt 1996 på eget forlag

      innkjøpt av Norsk Kulturråd og derfor

      tilgjengelig på alle landets bibliotek

      men forbudt utgitt eller gjengitt ved dom i Borgarting Lagmannsrett.

 

19. mai 1995 jobbet jeg som hjelpemann i et tømrerlag på Ullevål Hageby, da en sentral person i Norges Kristelige Studentforbund ringte meg. Hun hadde fått navnet mitt gjennom Rød Ungdom, der sønnen min (Martin, bedre kjent som rap-artisten DonMartin) den gang satt i ledelsen, og spurte om jeg kunne huse en person, ved navn Mourad Adnan, som da ikke hadde oppholdstillatelse i landet. (Adnan er omtalt som A, i Borgartings publikasjon LB-1998-02736.)

 

Jeg sa ja til én natt, (senga til Martin) og fikk senere på dagen møte landets

mest mediaomtalte kirkeasylant og dennes advokat Jacob Aars-Rynning.

Etter at asylanten var "smuglet" til mitt hjem på Sagene i Oslo, fortalte Mourad Adnan meg

og min daværende samboer om sitt liv og sin flukt fra hjemlandet i Afrika.

Ikke minst hadde Mourad Adnan en sterk historie å fortelle fra møtet med norske myndigheter

og politi. Mourad Adnan ville gjerne lage en bok ut fra sin historie og ba meg kontakte

Jon Michelet. Jon, som jeg kjenner fra barndomstida på Ekely, var positiv

men hadde ikke tid. Selv hadde jeg debutert som romanforfatter tre år tidligere

og det ble til at Mourad Adnan og jeg begynte samarbeidet om boka.

 

"Uten tilknytning til riket" utkom på eget forlag 6.februar 1996, samme dag

som en ankesak mot en tiltalt (og til da frikjent) politioverkonstabel ved

Oslo Politikammer kom opp i lagmannsretten. Politimannen var mistenkt for

delaktighet i en ulovlig arrestasjon av A fra dennes asyl i Oslo Frikirke.

Boka skulle bidra til å gjøre ankesaken kjent og dermed hjelpe Mourad Adnans sak.

Da boka ble omtalt på TV 2-nyhetene, var Mourad Adnan selv med. Opptak og intervju

ble gjort i Bymisjonens kirke på Grønland i Oslo. Mourad Adnan ble også intervjuet

av kulturredaktør Therese Bjørneboe i Klassekampen, bl.a.

 

Boksamarbeidet haltet mot slutten av 1995, og nyttårsaften hadde Mourad Adnan og jeg en

diskusjon om riktigheten av å gi ut boka. "Dette er din bok," sa Mourad Adnan, som naturlig

nok var engstelig foran ankesaken, en sak som ville ha avgjørende betydning

for Mourad Adnans videre skjebne.

 

Advokat Jacob Aars-Rynning hadde ved en tidligere anledning

reddet A fra uttransportering . Politieskorteringen hadde allerede nådd

Schiphol i Nederland, men uttransporteringen ble reversert ved

advokatens direkte inngripen.

 

Med den enorme eksponeringen som var gjort i Norge – i seg selv en alvorlig kritikk

av statsoverhodet i …  – er det helt rimelig å si at Aars-Rynning reddet Mourad Adnans liv.

Jeg stolte følgelig på advokatens omdømme, da denne, etter en samtale med sin klient,

igjen ga grønt lys for utgivelse av boka (som for øvrig var gått til trykking).

 

Sommeren 1996 inngikk Mourad Adnan pro forma ekteskap med en norsk statsborger

og ble dermed innvilget oppholdstillatelse. Mourad Adnan er nå norsk statsborger.

 

Mourad Adnan og dennes nye advokat Steingrim Wolland – og saksøkte meg i 20. februar 1997

for 800.000 for å ha utgitt boka uten samtykke.

 

Jeg ble fullstendig frifunnet i Oslo Byrett 19. juni 1998 (sak 97-01654-A/26).

Det ble anket og dom falt dom 26. april 1998, sak 98-02736 A/10.

 

Domsslutningen lyder:

1. Nils Amund Raknerud er uberettiget til å framstille eksemplarer av teksten i boken

"Uten tilknytning til riket".

2. Nils Amund Raknerud betaler til Mourad Adnan 11.259 – ellevetusentohundreogfemtini – kroner     

i erstatning.

3. Nils Amund Raknerud betaler til a 15.000 – femtentusen – kroner i oppreisning.

4. Mourad Adnan betaler til Nils Amund Raknerud 84.600 –åttifiretusensekshundre – kroner

i saksomkostninger for lagmannsretten.

5. Hver av partene betaler sine omkostninger for byretten.

6. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.

 

 

Til punkt 6. Først 19. mars 2003 hadde jeg, ved advokatens

innsats, fått tilbake de 58.341 kronene Mourad Adnan ble dømt til å betale meg.

 

"Saken må således anses som dels vunnet dels tapt,"

skriver Borgarting i sin publikasjon LB-1998-02736.

Publikasjonen vil senere bli lagt ut her på hjemmesiden

www.raknerudvillaen.no i sin helhet, forutsatt at min

advokat Torstein Ekdahl ikke finner det direkte utilrådelig.

 

Sammendraget lyder slik

(med lagdommer Eirik Akerslies egen skrivefeil som jeg har tillatt meg å rette):

 

"SAMMENDRAG: To personer planla å utgi en bok sammen.

Etter at manuskriptet var refusert fra forlaget, bearbeidet

(det skal være "begynte"; min anm. N.A.R.) den ene av forfatterne

å bearbeide manuskriptet videre og utga det på eget forlag.

Retten anså boken som et fellesverk etter åndsverkslovens §6

første ledd, at den andre forfatteren ikke hadde samtykket

til offentliggjøring og at det forelå en krenkelse av dennes opphavsrett.

Det ble ikke tilkjent erstatning eller oppreisning etter åndsverksloven

§55 første ledd, men vederlag etter annet ledd.

Boken inneholdt enkelte opplysninger om personlige forhold eller huslige

forhold (ekteskapskonflikt og anmeldelse for vold fra tidligere ektefelle).

Vilkårene for oppreisning etter skadeserstatningsloven §3-6, jf straffeloven

§390 var til stede og det ble tilkjent kr. 15.000 i oppreisning."

 

Håper jeg med dette har gjort deg nysgjerrig. "Uten tilknytning til riket" er en hybrid; dels dokumentarisk, dels fiksjon. Boka er herved anbefalt! Det har jeg lov til.

 

19.mai 2004

Nils A.Raknerud

 

PS. Boka ble også sterkt anbefalt av Bengt Calmeyer i Arbeiderbladet 16.april 1996 (nå: Dagsavisen).